Language and hearing assistance

Interpreter, language translation and services for hearing and speech impaired members


It is important you understand information about your health care. If you need help talking to your provider, understanding medical information, or obtaining care, we can help by providing free interpreter (verbal) and translation (written) services for all of our members.


Please call Scripps Health Plan customer service (844-337-3700 or TTY/TDD 888-515-4065) Monday through Friday from 8 a.m. to 5 p.m. PST.


Our representatives have access to qualified medical interpreters in over 100 languages and dialects, and who specialize in health care communications with limited-English speakers.

 


Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065).


Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-844-337-3700(TTY:1-888-515-4065).


Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065).


Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065) 번으로 전화해 주십시오.


Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-844-337-3700 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-888-515-4065).


Persian (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065) تماس بگیرید.


Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-844-337-3700 (телетайп: 1-888-515-4065).


Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-844-337-3700(TTY: 1-888-515-4065)まで、お電話にてご連絡ください。


Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-844-337-3700 (رقم هاتف الصم والبكم:  1-888-515-4065).


Punjabi

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।


Mon Khmer (Cambodian)

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065)។


Mong

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.   Hu rau 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065). 


Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065) पर कॉल करें।


Thai

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-844-337-3700 (TTY: 1-888-515-4065).